REGULAMIN

Analiza prawna opracowana przez kancelarię:

REGULAMIN

Warunkiem korzystania z infrastruktury BigFoot Works Bikepark jest zapoznanie się i akceptacja REGULAMINU !!!

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU

 1. Trasy rowerowe (dalej: „Trasy rowerowe”), których organizatorem i dzierżawcą  jest Stowarzyszenie Trójmiejskie Ścieżki MTB z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Zarządca”), zlokalizowane na terenie Nadleśnictwa Gdańsk, są przeznaczone do turystycznego oraz rekreacyjnego ich użytkowania.
 2. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i tryb korzystania z Tras rowerowych, urządzeń zlokalizowanych w ich przebiegu oraz terenu, na którym są zlokalizowane .
 3. Regulamin powstał na bazie dobrych praktyk kolarstwa górskiego, jak również wielu innych dokumentów tego typu przygotowanych dla innych tego typu tras rowerowych. Nie stanowi zatem wyjątku i precedensu od społecznie przyjętych reguł wykorzystania takich obiektów.
 4. Użytkowanie Tras rowerowych jest związane z obowiązkiem zapoznania się z Regulaminem oraz bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień. Wstęp na Trasy rowerowe i korzystanie z nich oznacza akceptację Regulaminu.
 5. Każdy dorosły użytkownik korzysta z Tras rowerowych na własną odpowiedzialność oraz ryzyko i zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności w celu ochrony życia, zdrowia własnego i innych osób oraz mienia.
 6. Korzystanie  z  Tras rowerowych  przez  osoby małoletnie (niepełnoletnie) lub nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych odbywa się tylko i wyłącznie za zgodą oraz pod kontrolą Rodziców lub Opiekunów Prawnych. Rodzice/Opiekunowie Prawni odpowiedzialni są za bezpieczeństwo swoich dzieci lub dzieci pozostających pod ich opieką. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 7. Trasy rowerowe charakteryzują się różnymi stopniami trudności. O poziomie własnego zaawansowania i wyborze Tras rowerowych decyduje sam użytkownik po obowiązkowym zapoznaniu się z mapami, opisem stopnia trudności tras i oceny własnych umiejętności.
 8. Trasy rowerowe są trasami ogólnodostępnymi. Korzystanie z Tras rowerowych odbywa się w warunkach dobrej widoczności, tj. od świtu do zmierzchu. W godzinach nocnych obowiązuje zakaz użytkowania oraz przebywania na trasach. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażających bezpieczeństwu użytkowników zakaz wstępu na Trasy rowerowe obowiązuje również w ciągu dnia. Przez sytuacje zagrażające bezpieczeństwu należy rozumieć w szczególności burze z piorunami, ulewne deszcze, gradobicie, okiść śnieżną, porywisty wiatr, prace leśne prowadzone na Trasach rowerowych lub w bezpośrednim sąsiedztwie tras, wypadki na Trasach rowerowych.
 9. W przypadku zauważenia niebezpieczeństwa na trasie lub uszkodzenia któregokolwiek z elementów technicznych znajdujących się na trasie należy niezwłocznie zgłosić usterkę Zarządcy na adres kontakt@3citymtb.pl lub poprzez wiadomość do stron BigFoot Works Bikepark lub TSMTB na portalu facebook, tak aby mogła ona zostać jak najszybciej naprawiona.
 10. Zarządca zastrzega sobie prawo do okresowego zakazania korzystania z określonych Tras rowerowych, o czym każdorazowo poinformuje za pomocą rozwieszenia blokującej wjazd taśmy na początku trasy.
 11. Użytkownicy  zobowiązują  się  do  przestrzegania  postanowień  Regulaminu  Tras rowerowych  oraz  poleceń  służb porządkowych wyznaczonych przez Zarządcę lub służb porządku publicznego jak również zachowywanie się zgodnie z zasadami współżycia społecznego z zachowaniem wysokich standardów kultury osobistej oraz z zachowaniem zasad fair play.
 12. Na Trasach rowerowych obowiązuje bezwzględny zakaz:
 • poruszania się niezgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy (ścieżki są jednokierunkowe!!!), zbaczania z wyznaczonych torów lub użytkowania zamkniętych tras;
 • modyfikacji i przebudowy elementów Tras rowerowych;
 • poruszania się pieszo lub pojazdami innymi niż rower górski (nie dotyczy pojazdów obsługi trasy, służb ratunkowych, pracowników służb leśnych);
 • zatrzymywania się w miejscach do tego niewyznaczonych, pozostawiania roweru na Trasach rowerowych;
 • spożywania alkoholu i substancji odurzających oraz palenia tytoniu;
 • przebywania w stanie po spożyciu napojów alkoholowych lub substancji odurzających;
 • wprowadzania psów ( z wyjątkiem służb ratowniczych i Straży Leśnej ) lub innych zwierząt oraz biegania po trasie;
 • używania otwartego ognia, zaśmiecania terenu i niszczenia drzew i krzewów leśnych.
 • zakaz poruszania się po ścieżkach rowerami oraz e-bajkami o masie większej niż 25kg
 • umieszczania, roznoszenia lub pozostawiania materiałów reklamowych bez wyraźnej, uprzedniej zgody Zarządcy

OZNAKOWANIE ŚCIEŻEK

Na terenie Tras rowerowych obowiązuje następujące oznakowanie tras:
T1 – bardzo łatwe: Trasy przeznaczone dla każdego – rowerzysty i roweru. Poradzi sobie na nich każdy, kto potrafi jeździć na rowerze. Doskonałe dla rodzin z dziećmi, zarażania nowych adeptów jazdą rowerem po lesie, rehabilitacji. Na tej trasie nie spotkasz uskoków terenu, korzeni, skoczni, ani przeszkód technicznych. Nachylenie pozwoli z łatwością kontrolować zjazd, jak i podjechać.
T2 – łatwe: Każdy kto poradził sobie z poziomem T1, może spróbować swoich sił na takiej trasie. Trasę można pokonać na każdym sprawnym rowerze górskim. Zaczynają pojawiać się muldy i małe uskoki, z których nie trzeba jednak skakać – rower się po nich przetoczy. Na takiej trasie nie ma elementów technicznych, a więc takich, które wymagają specjalnych umiejętności.
T3 – zaawansowane łatwe: Trasy, na których mogą pojawić się pierwsze elementy techniczne. Uskoki i hopki, z których trzeba umieć wyskoczyć i wylądować. Mogą pojawić się korzenie, a nachylenie może być zaskakujące dla początkujących. Większość przeszkód powinno się dać objechać. To jest poziom trasy, od którego należy rozważyć swoje pierwsze szkolenie mtb. Na tym poziomie rower powinien mieć amortyzację przednią i bardzo skuteczne hamulce. Od tego poziomu należy zdecydowanie nosić dodatkowe ochraniacze na kolana/ łokcie itd.
T4 – zaawansowane: Single tego typu mogą wymagać większej prędkości, żeby pokonać je bezpiecznie. Nie każdą przeszkodę da się objechać. Należy spodziewać się zakrętów na stromiźnie, korzeni na lądowaniach, nośnych hopek itd. Rekomendowany rower typu trail.
T5 – trudne: Single o trudności dorównującej miejscówkom górskim. Rekomendowany rower typu full suspension trail/ enduro. Zalecana podwyższona ochrona – kaski typu full face. Zalecane odbycie szkoleń na trasach o podobnym stopniu trudności. Jazda w słabych warunkach pogodowych może stanowić wyzwanie dla osób zaawansowanych.
T6 – bardzo trudne: Powyższy opis oddaje charakter tych singli. Niezalecane dla osób, które nie zapoznały się z łatwiejszymi trasami w regionie.

UŻYTKOWANIE TRAS ROWEROWYCH

 1. Każdy użytkownik korzystający z Tras rowerowych ma obowiązek używania przez cały okres jazdy atestowanego kasku ochronnego. Zaleca się również jazdę w komplecie ochraniaczy.
 2. Użytkowanie Tras rowerowych jest możliwe tylko w przypadku korzystania z w pełni sprawnego roweru, posiadającego dwa sprawne hamulce i, przynajmniej, przedni amortyzator. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia sprawności roweru przed wstępem na teren Tras rowerowych.
 3. Trasy rowerowe mają charakter crossowy (terenowy) i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego należy zachować na nich szczególną ostrożność, zwłaszcza przy pierwszym przejeździe nieznanym odcinkiem. Ścieżki poprowadzono przez urozmaicony teren, a na Trasach rowerowych znajdują się liczne zakręty, podjazdy, zjazdy, przeszkody naturalne oraz sztuczne.
 4. Dla celów bezpieczeństwa użytkownik Tras rowerowych nie powinien poruszać się po trasach samotnie.
 5. Przed rozpoczęciem jazdy na danej trasie należy zapoznać się z jej przebiegiem poprzez obejrzenie jej  na  mapie oraz bezpośrednio w terenie. Oglądając daną trasę w terenie należy bezwzględnie zachować ostrożność i nie zakłócać jej użytkowania  osobom, które z niej korzystają.
 6. Podczas korzystania z Tras rowerowych należy mieć wzgląd na innych użytkowników, zwłaszcza: przy rozpoczynaniu jazdy lub włączaniu się do ruchu ustąpić przejazdu nadjeżdżającym rowerzystom, ustępować drogi szybciej jadącym, wyprzedzać tylko w bezpiecznych miejscach, zachować bezpieczną odległość od użytkownika jadącego z przodu.
 7. Prędkość jazdy należy dostosować do stopnia trudności odcinka trasy, swoich umiejętności, warunków atmosferycznych i liczby osób na trasie.
 8. Pierwszeństwo na skrzyżowaniach tras ma użytkownik nadjeżdżający z prawej strony, z wyjątkiem przypadków, w których znak ustąp pierwszeństwa stanowi inaczej.
 9. W miejscach, gdzie Trasy rowerowe pokrywają się z turystycznym szlakiem pieszym należy bezwzględnie ustąpić miejsca pieszym. W miejscach skrzyżowań tras rowerowych z leśnymi drogami i szlakami turystycznymi należy zwolnić, zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na znajdujące się na skrzyżowaniu inne osoby. Na odcinkach tras, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi obowiązują ogólne przepisy o ruchu drogowym. Pojazdy mechaniczne służb leśnych mają pierwszeństwo przed rowerzystami.
 10. Obowiązuje zakaz pozostawania (postoju) na linii przejazdu tras, a szczególnie na uskokach z przeszkód, elementach technicznych i skocznych oraz na lądowaniach umieszczonych na trasie przejazdu. Stwarza to wzajemne zagrożenie dla użytkowników Tras Rowerowych..
 11. W przypadku większej ilości użytkowników tras lub torów rowerowych, przed skorzystaniem z wybranej trasy lub toru, użytkownik ma obowiązek poinformować w wyraźny sposób (werbalny lub przez podniesienie ręki) innych użytkowników o zamiarze skorzystania z wybranej trasy lub toru.
 12. Uprawianie kolarstwa grawitacyjnego może pociągać za sobą poważne ryzyko narażenia zdrowia oraz mienia. Zachowując szczególną ostrożność, będąc uważnym i nie przeceniając swoich umiejętności można to ryzyko zminimalizować, jednakże nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.
 13. Użytkownik Tras rowerowych winien brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy, w szczególności warunki atmosferyczne, stan nawierzchni tras, występujące oblodzenia, ukształtowanie terenu, ruch pojazdów i pieszych. Należy bezwzględnie stosować się do znaków ostrzegawczych.
 14. Należy pamiętać, że na Trasach rowerowych mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, np. złomy, wywroty, osuwiska, gałęzie. Ponadto może dojść do upadania drzew i ich konarów na trasy, szczególnie w trakcie wietrznej pogody i w okresie występowania szadzi lodowej.
 15. Użytkownik Tras rowerowych winien przestrzegać i dostosować się do oznakowania tras oraz obowiązujących przepisów prawnych dotyczących bhp, ochrony lasów i przyrody, ochrony przeciwpożarowej i zasad ruchu drogowego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za ewentualne wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu odpowiedzialność ponoszą osoby, z winy których wypadek powstał lub które dopuściły się złamania postanowień Regulaminu.
 2. Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wypadków i zdarzeń, o których mowa w ust. 1 powyżej.
 3. Zarządca zdecydowanie przestrzega i apeluje do osób nieposiadających odpowiednich umiejętności, że korzystanie przez nie z tras rowerowych jest niebezpieczne i grozi ryzykiem wypadku.
 4. Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy zagubione, skradzione czy zniszczone  na terenie Tras rowerowych.
 5. Zarządca przestrzega, że ubezpieczyciele kategoryzują jazdę po tego typu trasach rowerowych jako sport ekstremalny i każdy Użytkownik powinien takie ubezpieczenie posiadać zabezpieczając się na wypadek zdarzeń losowych.
 6. Użytkownicy Tras rowerowych zrzekają się prawa do dochodzenia odszkodowań czy innych roszczeń w stosunku do Zarządcy za doznane szkody podczas użytkowania tras.
 7. Korzystający z Tras rowerowych ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia bądź uszkodzenie elementów na terenie Tras rowerowych. W przypadku zamieszczenia materiałów reklamowych na terenie Tras rowerowych bez zgody Zarządcy reklama zostanie usunięta na koszt właściciela.
 8. Korzystanie z Tras rowerowych oznacza akceptację zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie
 9. Nieznajomość niniejszego Regulaminu, biorąc pod uwagę powszechny dostęp do niego, nie może być uznana jako powód do wnoszenia przez użytkowników Tras rowerowych jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zarządcy.
 10. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec Zarządcy Kompleksu oraz wobec innych Użytkowników za działanie niezgodne z postanowieniami Regulaminu, w tym za spowodowane uszkodzenia lub zniszczenia mienia, w tym obiektów lub urządzeń Tras rowerowych lub uszczerbku na zdrowiu. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują decyzje Zarządcy Tras rowerowych.
 11. Zarządca ma prawo odmówić dopuszczenia do korzystania z Tras rowerowych bez podania przyczyny.
 12. Osoby przebywające na terenie Tras rowerowych, a naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób korzystających z trasy, a także osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu mogą być wyproszone z terenu Tras rowerowych, są również narażone na odpowiedzialność karną.

ZORGANIZOWANE WYKORZYSTANIE TRAS ROWEROWYCH

 1. Każda osoba czy instytucja pragnąca wykorzystać Trasy rowerowe w sposób zorganizowany, w tym do szkoleń, organizowania zawodów sportowych, sesji zdjęciowych, nagrań wideo jest zobowiązana uzyskać pozwolenie Zarządcy w formie pisemnej.
 2. Prowadzenie przez osoby trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zawodowej (np. działalności szkoleniowej, instruktażowej, itp), zarówno odpłatnie, jak również nieodpłatnie na terenie Tras rowerowych lub z wykorzystaniem infrastruktury Tras rowerowych jest surowo zabronione i stanowi rażące naruszenie Regulaminu

SZKOLENIA, ZAWODY, EVENTY, CHALLENGE W OBSZARZE KOMPLEKSU

 1. Po uzyskaniu zgody od Zarządcy dopuszczalne jest przeprowadzanie niezarobkowych i niekomercyjnych szkoleń indywidualnych wyłącznie w wyznaczonych przez Zarządcę i wskazanych do tego celu miejscach na terenie Tras rowerowych pod warunkiem zastosowania szczególnych zasad ostrożności, a w szczególności nie utrudniania korzystania z Tras rowerowych innym użytkownikom. Najpierw jednak należy uzyskać zgodę Zarządcy poprzez kontakt na adres mailowy: kontakt@3citymtb.pl Przeprowadzanie szkoleń, eventów i innych zorganizowanych form wykorzystania Tras rowerowych bez zgody Zarządcy jest niedopuszczalne i wbrew regulaminowi.
 2. W przypadku zorganizowanego wykorzystania Tras rowerowych lub w celu własnej promocji, a także podczas organizacji wszelkiego typu wydarzeń jak zawody, eventy, challenge  prosimy organizatorów o ustalenie warunków użytkowania i uzyskanie zgody poprzez kontakt mailowy: kontakt@3citymtb.pl oraz w przypadku wyrażenia zgody przez Zarządcę wskazanie w materiałach foto/video we własnych mediach społecznościowych lub na stronach www nazwy projektu Tras rowerowych „BigFoot Works Bikepark” wraz z podlinkowaniem go wskazując linki do stron www i social mediów Zarządcy:

1. Instagram: @bigfootworks.pl
2.  Facebook:
https://www.facebook.com/TSMTB
https://www.facebook.com/bigfootworksbikepark/
3.  www: http://www.3citymtb.pl/

INFORMACJE PRAWNE O INFRASTRUKTURZE

INFORMACJE OGÓLNE I STAN PRAWNY INFRASTRUKTURY

Na mocy art. 336 kodeksu cywilnego Stowarzyszenie Trójmiejskie Ścieżki MTB jest posiadaczem (dzierżawcą) następujących trójmiejskich ścieżek MTB:

Zakazuje się samowolnego wkraczania na należący do Stowarzyszenia Trójmiejskie Ścieżki MTB teren oznakowanych ścieżek MTB przez: spacerowiczów, biegaczy, grzybiarzy, jak również podprowadzania rowerów po linii zjazdu oraz przebywanie w obrębie linii zjazdu, które mogłoby narazić innych użytkowników korzystających ze ścieżki zgodnie z regulaminem na niebezpieczeństwo.

 

Ponadto na trasach rowerowych obowiązuje bezwzględny zakaz:

 • poruszania się niezgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy – ścieżki są jednokierunkowe, zbaczania z wyznaczonych torów lub użytkowania zamkniętych tras;

 • modyfikacji i przebudowy elementów Tras rowerowych;

 • poruszania się pieszo lub pojazdami innymi niż rower górski (nie dotyczy pojazdów obsługi trasy, służb ratunkowych, pracowników służb leśnych);

 • zatrzymywania się w miejscach do tego niewyznaczonych, pozostawiania roweru na Trasach rowerowych;

 • korzystanie ze ścieżek bez kasku
 • spożywania alkoholu i substancji odurzających oraz palenia tytoniu;

 • przebywania w stanie po spożyciu napojów alkoholowych lub substancji odurzających;

 • wprowadzania psów (z wyjątkiem służb ratowniczych i Straży Leśnej) lub innych zwierząt oraz biegania lub spacerowania po trasie;

 • używania otwartego ognia, zaśmiecania terenu i niszczenia drzew i krzewów leśnych.

 • poruszania się po ścieżkach rowerami oraz e-bajkami o masie większej niż 25kg

 • umieszczania, roznoszenia lub pozostawiania materiałów reklamowych bez wyraźnej, uprzedniej zgody Zarządcy

 • korzystania ze ścieżek bez ówczesnego  zapoznania się i akceptacji REGULAMINU

 
Każde nieuprawnione wejście na ścieżki MTB znajdujące się we władaniu Stowarzyszenia Trójmiejskie Ścieżki MTB stanowić będzie naruszenie, o którym mowa w art. 342 kodeksu cywilnego.
Przeciwko każdemu kto dopuszcza się naruszeń podjęte zostaną kroki prawne przewidziane przepisami prawa z art. 344 kodeksu cywilnego.

 

Ponadto zgodnie z art. 157 Kodeksu wykroczeń

§  1. 

Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli,podlega karze grzywny lub karze nagany.

ANALIZA PRAWNA

 1. Postępowanie cywilne

Art. 344 k.c. upoważnia Państwa do wystąpienia przeciwko każdemu kto naruszył stan posiadania (bezprawnie wtargnął na trasę rowerową) z roszczeniem o zaniechanie dalszych naruszeń. Roszczenie o zaniechanie naruszeń ma na celu zapobieżenie aktualnym lub ewentualnym przyszłym naruszeniom posiadania poprzez odpowiednie zakazy lub nakazy nałożone na naruszyciela. Środek ten służy zapobieganiu samowoli. Roszczenia o ochronę posiadania realizowane są na podstawie art. 478 i 479 k.p.c.
W sprawach o naruszenie posiadania sąd bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia. Sąd nie rozpoznaje samego prawa ani dobrej wiary pozwanego. W art. 344
§ 1 zostały przewidziane dwa powództwa posesoryjne: roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego oraz o zaniechanie naruszeń. W praktyce posiadacz może wnieść oba roszczenia jednocześnie wnosząc do sądu odpowiednio sformułowany pozew. (B. Szolc-Nartowski [w:] Kodeks cywilny. Komentarz aktualizowany, red. M. Balwicka-Szczyrba,
A. Sylwestrzak, LEX/el. 2023, art. 344).

 1. Postępowanie wykroczeniowe

Art.  157. KW [Nieopuszczenie wbrew żądaniu cudzego terenu]

§ 1.

Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli,

podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

§ 2.

Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

Art. 45. Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia [Zatrzymanie przez Policję i zatrzymanie obywatelskie]

§ 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę ujętą na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub bezpośrednio potem, jeżeli:

1) zachodzą podstawy do zastosowania wobec niej postępowania przyspieszonego;

2) nie można ustalić jej tożsamości.

§ 2. Art. 243 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.

Art. 243. Kodeksu postępowania karnego [Ujęcie obywatelskie]

§ 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.

§ 2. Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.

Ujęcie w rozumieniu art. 243 § 1 może zostać dokonane przez każdego i sprowadza się do ujęcia na gorącym uczynku przestępstwa, tj. podczas jego popełnienia lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, a więc gdy czynu już dokonano, pościg zaś podejmowany jest natychmiast z jednoczesnym utrzymaniem kontaktu wzrokowego za oddalającym się sprawcą, jeżeli ponadto zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.

Zatrzymanie obywatelskie jest legalne w przypadku spełnienia jednej z dwóch alternatywnie oznaczonych przesłanek: jeśli zachodzi obawa ukrycia się lub nie można ustalić tożsamości sprawcy. Znajomość tożsamości sprawcy nie wyklucza zatrzymania, jeśli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby. W zasadzie w każdym przypadku, gdy sprawca ucieka, istnieje przesłanka ukrycia się tej osoby, co uzasadnia jego zatrzymanie.

Osobę ujętą należy niezwłocznie, tj. bez nieuzasadnionej zwłoki, oddać w ręce Policji. Nie oznacza to, że zatrzymujący ma obowiązek dostarczyć zatrzymanego do siedziby organu Policji. Warunek oddania jest spełniony także w przypadku zawiadomienia telefonicznego Policji o zatrzymaniu, niezależnie od tego, ile czasu zajmie Policji dotarcie na miejsce zatrzymania.1

Zatrzymanie obywatelskie dokonane pomimo braku przesłanek zatrzymania albo w przypadku nieuzasadnionej zwłoki w oddaniu zatrzymanego do rąk Policji stanowi przestępstwo z art. 189 § 1 lub 2 k.k.

Procedura postępowania:
 1. poinformowanie osoby znajdującej się na ścieżce, iż wkroczyła na nią bezprawnie,

 2. w miarę możliwości ustalenie tożsamości sprawcy,

 3. zawiadomienie policji,

 4. jeśli zachodzi taka konieczność możliwe jest zastosowanie ujęcia obywatelskiego, o którym mowa powyżej do czasu przyjazdu policji.

1 (K. Eichstaedt [w:] Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, red. D. Świecki, LEX/el. 2023, art. 243).

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google